วัตถุประสงค์

สหกรณ์เรือหางยาวบริการตำบลอ่าวนาง จำกัด

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกและคนในชุมชน

2.  เพื่อสร้างระบบการบริการนักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ

3.  เพื่อให้ชุมชนสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.  เพื่อส่งเสริมรูปแบบการสร้างรายได้ของชุมชนให้ยั่งยืน

5.  เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรือหัวโทง และส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

เป้าหมาย

1.   มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการของสหกรณ์ฯ ปีละ 15,000 คน

2.   สมาชิกมีรายได้โดยเฉลี่ย 150,000 : คน : ต่อปี

3.   สหกรณ์สามารถเก็บรายได้ ปีละ   1,000,000 บาท ต่อปี

4.   ระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

5.   เรือหัวโทงได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป

 

 

  

Visitors: 244,453